• Showcase Image

Bestellen

Uiteraard is het mogelijk om bij ons een bestelling te plaatsen. U kunt dit telefonisch doorgeven of even langskomen in de winkel.
U kunt uw bestelling ook mailen naar: bestel@bakkerijhallema.nl
Graag onder vermelding van uw naam, adres en  telefoonnummer.

Dit e-mail adres kunt u ook gebruiken voor het aanleveren van JPG-bestanden voor uw foto- of logotaart.  U ontvangt van ons altijd een leesbevestiging. Heeft u deze niet ontvangen, dan is uw e-mail niet aangekomen. Neem dan even telefonisch (0513-412498) met ons op.

Door de toename van mailbestellingen en een tekort aan bakkershanden vragen wij vanaf maandag 1 november uw medewerking…………
 
Bestellingen voor maandag dienen uiterlijk zaterdag voor 17.00 uur ingediend te zijn.
Bestellingen gedaan na 17.00 kunnen niet meer worden meegenomen voor de maandag.
 
Bestellingen voor dinsdag t/m zaterdag dienen uiterlijk 1 dag van te voren voor 18.00 uur te worden ingediend.
Bestellingen, voor de volgende dag, gedaan na 18.00 uur kunnen niet meer worden meegenomen.
 
Hopende op uw begrip,

Bezorgen

Tegen een kleine vergoeding is het mogelijk om uw bestelling te bezorgen op de door u gewenste locatie. Iedere ochtend beginnen wij om 8.30 met de bezorgingen en uw bestelling wordt in de route meegenomen. Bij uitzondering kunnen wij een aangepaste bezorgtijd afspreken.
 

Privacy Policy

 
Bakkerij Hallema hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bakkerij Hallema houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bakkerij Hallema zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers;

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bakkerij Hallema verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakkerij Hallema de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Achternaam;Adres;
 • (Prive) Telefoonnummer
 • (Prive) E-mailadres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Bakkerij Hallema opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
Verwerking van persoonsgegevens van klant en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van klant en/of geïnteresseerde worden door Bakkerij Hallema verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, e-mail en/of social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakkerij Hallema de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bakkerij Hallema opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een klant en/of geïnteresseerde.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bakkerij Hallema bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Bakkerij Hallema van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op !

Contactgegevens;

Bakkerij Hallema
Midstraat 19
8501 AC}
Joure
info@bakkerijhallema.nlKvK Leeuwarden 01015502
BTW NL 8038.96.426.B.01